Integritetspolicy
Användarvillkor reapp.se
Villkoren för användning gäller enl. online -avtalet mellan operatören för online- annonsering på webbplatsen http://www.reapp.se och användaren av tjänster samt reglerna om datahantering för annonsörer/användare.

Operatör: operatören och ägaren till webbplatsen på http://www.reapp.se är Eva Rabenhoffer, Hålvägen 18, 147 53 Tumba, org. nr.: 690813-8024.

Annonsör: näringsidkare eller företag som utnyttjar annonseringstjänsten Reapp (benämns även som användare)

Användningsområde: gratis nedladdning av digitala applikationer för IOS och Android tillämpningar.

Tjänst (Reapp): visualisering av digitala annonser i IOS och Android -applikationer, annonsering.

Allmänna bestämmelser
Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.
Enligt villkoren för användning betraktas egenföretagare eller företag som annonsör, när dessa : annonsör, när dessa :
    ­
  • fyller i en annons/kupong på sidan reapp.se och annonsen visas i applikationerna ­
  • har registrerat sig med organisations- eller momsnummer vilket måste anges vid registreringen. Privatpersoner utan organisations- eller momsnummer får ej annonsera.

Annonsören godkänner och förbinder sig att följa Reapp:s användarvillkor och regler vid utnyttjande av Reapps tjänster. 
Annonsören är förpliktad till att ange riktiga uppgifter som kan knytas till annonsören. 
Om operatören får kännedom om att annonsören har uppgivit felaktiga uppgifter, äger operatören rätt till att stoppa eller begränsa annonsörens tillgång till annonseringstjänsten Reapp.
Operatören förbehåller sig rätten till att utesluta annonsören eller annullera sådana innehåll, information som står i strid med ändamålsenliga annonseringsprinciper, eller anses stå i strid mot reglerna i Reapp.se användarvillkor (nedsättande, olaglig, stötande eller omoralisk innehåll). 
Genom användning av tjänsten kommer ett online avtal mellan annonsören och operatören till stånd. Operatören förbehåller sig rätten till att ensidigt ändra dessa användningsvillkor
Ändringen kan meddelas av operatören till annonsören med kort varsel. Genom fortsatt användning av Reapps tjänst efter ändringsbeskedet, anses annonsören ha godtjännt de tillkännagivna modifikationerna. När annonsen skall laddas upp, operatören skall skapa en särskild box för annonsören som identifieras med e-postadressen som anges av annonsören vid registreringen.
Boxen (användargränssnittet) till en annonsör är tillgänglig medelst e-postadressen och lösenordet.
Operatörens ansvar
Driften av Reapp sköts av operatören i egenskap av serviceförmedlare i enlighet med gällande svenska regler och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
Operatören ansvarar inte för eventuella överenskommelser och avtal mellan annonsörer/tredje part som upprättats utan Reapps vetskap och godkännande och inte heller för eventuella förlustert och skador som orsakats av sådan verksamhet.
Operatören är inte ansvarig för kvaliteten, säkerheten och handhavanden av de annonserade varorna på Reapp.se och är inte heller ansvarig för kontrollen av annonserade produkter. Operatören är inte ansvarig för korrektheten av de utannonserade produkterna/tjänsterna eller för att kunderna faktiskt kan köpa och att säljarna tillhanda håller de annonserade produkterna.
Operatören står utanför tvister mellan annonsörer och övriga användare. Annonsören befriar operatören från alla anspråk, krav på kompensationer som kan uppstå mellan annonsören och tredje part. Annonsören bär ansvaret för annonsen (innehåll), inklusive eventuella materiella eller immateriella skador orsakad av annonsen. 
Användaren/annonsören får ej placera ut rättsstridigt innehåll (t.ex. immateriella rättigheter, särskilt bilder under upphovsrätt eller på annat sätt rättsligt skyddade, utan tillstånd) eller annonser/kuponger som direkt eller indirekt rättskränkande för tredje part och/eller är mot lagen (t ex anmoda någon om att begå brott). 
Annonsören av den annonserade produkten eller tjänsten på reapp.se skall förfoga över tillstånd till försäljning, upphandling av tjänster (om sådana är behövliga) vilket operatören inte har någon kontroll över. 
Annonsören/användaren står för ansvaret och följder, både juridiskt och ekonomiskt vid missbruk av detta.
Förbjudna/rättsstridiga reklam
Annonsen får ej ha sådant innehåll som är uteslutet eller begränsat av lag eller övriga regler, strider mot gott uppförande, andra etiska eller yrkesmässiga normer, står i strid med god sed eller uppmanar till sådant beteende.
Operatören får neka till annonseringen av vissa produkter, tjänster. Det är förbjudet att:
  • ladda upp annonser/kuponger på annat språk än svenska,
  • annonsera icke- konkreta produkter eller tjänster (ex. abstrakta, obegripliga)
Förväntningarna i de enskilda annonskategorier:
Eftersom annonserna visas i gratis, för alla i nedladdningsbara IOS eller Android applikationer samt att dessa annonser är fritt tillgängliga för vem som helst, måste annonsören uppfylla kraven som är meddelade av oss.
I kategorin tjänster får endast verkliga, påtagliga tjänster annonseras; det är förbjudet att ladda upp och presentera bilder av erotisk natur.
All annonsering innehållande intrång i annans upphovsrätt är förbjuden. Annonsören är skyldig att använda tjänsten i enlighet med gällande svenska lagar och föreskrifter. 
Anonsören ansvarar själv som användare för att informationen som annonsören ger i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Annonsören är personligen ansvarig för sina annonser.
Abonnemang
Användningen av Reapps tjänster sker mot avgift enligt Reapps pristabell. Annonsören betalar sin abonnemangsavgift via hemsidan reapp.se och på sidan angivet betalningssätt. Operatören har rätt till att avbryta tjänsten vid utebliven betalning.
  Reapp.se skickar en elektronisk faktura till annonsörens e-postadress. 
Den elektroniska fakturan kan laddas ner genom menyposten från annonsörens brevlåda. 
Redan erlagda avgifter återbetalas inte. 
Vid den första registreringen erbjuder reapp.se alla sina kunder möjligheten att använda tjänsten gratis under första månaden utan förpliktelser, med obegränsad annonseringsmängd. Inga övriga bonusar (ex. öppet köp) lämnas.
Ångerrätt
Du har rätt att avbryta detta avtal utan att ange något skäl, inom 30 dagar. ångerfristen börjar löpa från den dagen du registrerade dig på vår webbsida och ingick avtal.
Den aktuella prislistan finns på hemsidan reapp.se. 
Abonnemanget avser en viss tidsperiod. Annonsernas antal är obegränsade. 
Annonsör får använda en gratis "prova på" period under den första månaden. Provperioden medför inga dolda kostnader. 
Reapp.se förbehåller sig rätten till att ändra på de nuvarande reglerna. Kunderna informeras om eventuella ändringar i god tid. Har annonsören frågor som inte besvaras av vår information så kan annonsören kontakta Reapp via epost: info@reapp.se.
Information om uppgiftsbehandlingen
Reapps datahanteringsprinciper och praktik är anpassade till och överensstämmer med gällande lagstiftning (PUL).
Endast sådana personuppgifter skall hanteras, som är nödvändiga för användningen av reapp.se från annonsörernas sida. De hanterade uppgifterna ska uppfylla de högst uppsatta kraven för anständighet och lagenlighet.
Frågor relaterad till Cookies
Operatören kan placera ett litet datapaket, så kallat cookie på användarens dator. 
Annonsören kan ta bort cookien från sin dator, eller ställa in sin webbläsare för att inaktivera användningen av cookies
Datahantering av externa dataleverantörer
Reapp.se koderna kan innehålla länkar härrörande från oberoende extern server och hänvisande till oberoende extern server. De externa dataleverantörerna har ingen tillgång till personuppgifterna.
Annonsörernas databaser
Reapp.se tjänsterna aktiveras när annonsören för första gång lägger upp annonsen (kupongen). Tjänsten kan lätt hanteras online av annonsören. Första månadens gratis provperiod aktiveras i och med registreringen. Annonsören måste prenumerera på Reapp tjänsten före utgången av testperioden för att annonserna skall förbli aktiva efter testperiodens utgång. (Reapp skickar påminnelse till annonsören via e-post innan testperiodens slut ).

Reapp.se hanterar annonsörens e-postadress, registreringsdatum, aktuella IP-adress efter registreringen i sin databas. Vid registreringen måste annonsören ange obligatoriska uppgifter (person- och företagsuppgifter), dessa är markerade med * på registreringssidan. Uppgifterna är nödvändiga för identifikation och kontakt. Användaren kan redigera sina uppgifter via sin annonsörsbox.
Datahantering relaterad till annonsering
Samtidigt med utplacering av en annons kan ytterligare person- och kontaktuppgifter behöva anges (t. ex adress, telefonnummer, kontaktpersoner, hänvisningar) dessa uppgifterer är synliga för alla med IOS och Android applikationer.
Kontakta operatören
E-posta eller meddela driftansvarige via blanketten på webbsidan.
Övrig uppgiftshantering
Annonsörens finansiella transaktioner såsom betalning av räkningar till Operatören, innebär särskilda uppgifter som omfattas av avtalsvillkor för Paypal.se. Operatören varken hanterar eller lagrar dessa uppgifter.
Partnerprogram
Annonsören har möjlighet att delta i ett partnerprogram, en provisionsbaserad samverkan.
Datahantering för applikationer
Annonserna/kupongerna visas i IOS- och Android- applikationerna genom Reapp. Dessa applikationer kan laddas ner och användas gratis av alla. Applikationer kan även användas i Facebook och Twitter. Där anger användaren sina egna personuppgifter, som förutsättning för användning av Facebook.com och Twitter.com.
Lagring av data , säkerhet för datahantering
Reapp.se servern är placerade i en, av företaget Known Host (USA) övervakade miljö. 
Reapp.se tar ansvarsfullt hand om och skyddar informationen så att endast behöriga personer har tillgång till den. Reapp ser till att användaren kan komma åt nödvändig information och att systemet fungerar störningsfritt.
Övriga bestämmelser för användare
Alla användare kan nyttja applikationerna utan att behöva ange sina personliga uppgifter. 
Att fälla ett yttrande är möjligt endast efter uppgivande av egna personuppgifter. 
Vid användning av systemen Facebook samt Twitter gäller deras bestämmelser om brukarens datahantering. Att meddela utvärdering kräver ömsesidig respekt. Om tonen i utvärdering från en användare är orätt, innehållsmässigt smädlig, hetsande, så äger operatören rätt att stänga av användaren.
Ägarförhållanden, kontakt
Reapp.se är en intellektuell egendom, licensägaren är driftutövaren Eva Rabenhoffer. Allt innehåll i Reapp.se är rättsskyddat!